Chúng ta không thể sống mà thiếu cây xanh

Chúng ta không thể sống mà thiếu cây xanh

Đối với con người, có ba nhu cầu cần thiết của cuộc sống: không khí sạch, nước sạch và thực phẩm sạch. Cả ba yếu tố này đều có liên quan trực tiếp với sự phát triển của cây cối. Bởi vì cây cối nhả O2 và hấp thụ CO2 giúp không trí trong lành, cây cối …